FN's verdensmål - kurs mod en bæredygtig fremtid

Fairtrade arbejder på flere parametre for at imødekomme de 17 verdensmål og de hertil hørende delmål. Særligt gælder det de mål, som er tæt relateret til handel og eksport. Fairtrades standarder inden for produktion og handel er en vigtig del af arbejdet for at beskytte de mest udsatte bønder og arbejdere mod handelsrelateret udnyttelse.

I september 2015 vedtog FN’s generalforsamling en hidtil uset ambitiøs udviklingsplan, da de fastlagde 17 verdensmål (Sustainable Development Goals også kaldet ’SDG’). Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.  Verdensmålene består af 17 konkrete mål, hvortil der knytter sig 169 delmål. Disse forpligter alle FN’s 193 medlemslande til blandt andet at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. 

 

Fairtrade arbejder på flere parametre for at imødekomme de 17 verdensmål og de hertil hørende delmål. Særligt gælder det de mål, som er tæt relateret til handel og eksport. Fairtrades standarder inden for produktion og handel er en vigtig del af arbejdet for at beskytte de mest udsatte bønder og arbejdere mod handelsrelateret udnyttelse. 

 

FAIRTRADE OG VERDENSMÅLENE 

Ud af de 17 verdensmål bidrager Fairtrade særligt til følgende seks: 

 

Verdensmål 1: Afskaf fattigdom 

Det første verdensmål lyder på at afskaffe al form for fattigdom verden over. Dette er en central del af Fairtrades mission, som går på at forbedre arbejds- og levevilkårene for verdens mange fattige bønder og arbejdere. Fairtrade stiller krav til, at de bønder og arbejdere, som er en del af Fairtrade-systemet, tjener en minimumspris, der er uafhængig af verdensmarkedsprisen, på deres råvarer samt en Fairtrade-bonus. Fairtrade-bonus er en ekstra sum penge, som bønderne og arbejderne tjener, når de sælger deres råvarer på Fairtrade-vilkår. Hvad bonussen skal bruges på, beslutter plantagen eller kooperativet i fællesskab. Det kan f.eks. være på at bygge en ny skole, at uddanne og træne arbejderne og bønderne, eller andet der er til gavn for lokalsamfundet. 

 

Verdensmål 2: Stop sult 

Småbønder og arbejdere høster omkring 70 procent af verdens fødevarer. Desværre presser den globale handel bøndernes og arbejdernes priser og lønninger i bund, hvilket betyder, at mens de arbejder hårdt for at producere mad og drikke til resten af verden, har mange af dem svært ved at forsørge deres egne familier. Fairtrade arbejder for at stoppe sult gennem forbedring af globale handelsvilkår og uddannelsesmuligheder, hvilket på sigt skal sikre bønder og arbejdere en bedre indkomst og derved mulighed for at brødføde deres familier. 

 

Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene 

Ligestilling er et centralt fokusområde for Fairtrade, der forsøger at skabe lige vilkår for kvinder og mænd i landbrugsindustrien. I udviklingslande udgør kvindelige bønder og arbejdere cirka 70 procent af arbejdsstyrken i landbrugssektoren. Desværre er disse kvinder i mange tilfælde ikke berettigede til at eje eget land eller indtage mere prestigefyldte stillinger. Desuden bliver kvinderne ofte betalt en lavere løn end mænd i samme stilling. Ifølge FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation vil en udryddelse af forskelsbehandling mellem kønnene kunne reducere antallet af mennesker, der sulter verden over med op til 150 millioner. Fairtrade arbejder for at skabe ligestilling mellem mænd og kvinder ved at indføre forbud mod forskelsbehandling, som opstår grundet køn og civilstand. Desuden træner Fairtrade kvinder til at varetage ledelsesstillinger ved skoler som f.eks. ”Women’s School og Leadership” i Elfenbenskysten. At træne kvinder i ledelse er med til at sende et signal om, at kvinder kan varetage de samme stillinger som mænd. 

 

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst 

Med over en milliard mennesker beskæftiget spiller landbrugsindustrien en enorm rolle for den globale økonomi. I flere tilfælde er kårene i branchen dog så dårlige, at flere unge søger andre veje for at forsørge sig selv. I verdens fattige lande arbejder bønder og arbejdere ofte uden nogen form for kontrakt, der er ingen foreningsfrihed eller sundhedsforsikringer og lønnen, de bliver betalt, kan ikke dække deres fornødne omkostninger.  Hvis vi vil opnå bæredygtig økonomisk vækst, skal bønder og arbejdere, i forbindelse med deres job, kunne leve et tilfredsstillende liv med sikre arbejdsforhold og en leveløn, som kan betale fornødne omkostninger såsom mad og bolig. Grundstenen i Fairtrades arbejde er netop at opnå bedre arbejdsvilkår og en stabil indkomst ved at stille krav om, at bønderne og arbejderne tjener en minimumspris og en Fairtrade-bonus. Disse initiativer gør det muligt for bønder og arbejdere at leve og trives. 

 

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion 

Ansvarligt forbrug og produktion handler både om miljømæssig-, social- og økonomisk bæredygtighed. Vi skal reducere vores fodaftryk på naturen og samtidig værne om de mindre producenter. Fairtrade bidrager til verdensmål 12 ved at have søsat en handelsmodel, der hjælper verdens fattige bønder og arbejdere med at opnå et mere bæredygtigt fundament, hvor deres indkomster dækker deres udgifter. Samtidig tjener de en ekstra sum penge via Fairtrade-bonus, som kan benyttes til at udvikle deres produktion og styrke lokalsamfundet. Desuden oplyser Fairtrade forbrugerne om, hvordan de kan træffe mere bæredygtige valg. 

 

Verdensmål 13: Klimaindsats 

Verden over er konsekvenserne af klimaforandringerne mærkbare. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige og er i dag øget med mere end 50 procent siden 1990. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu. De uforudsigelige vejrmønstre, der både kan byde på oversvømmelse og tørke inden for samme år, plager bøndernes og arbejdernes produktion. Fairtradebidrager med hjælp og redskaber til at håndtere de skiftende vejromstændigheder og giver desuden Fairtradekooperativer og -plantager en større mulighed for at omstille til en mere bæredygtig produktion gennem den tjente Fairtrade-bonus. 

 

ET SKRIDT AD GANGEN 

Selvom Fairtrade allerede har en positiv indvirkning på livet for hundredtusindvis af bønder og arbejdere i nogle af verdens fattigste lande, er der stadig meget arbejde forude. Vil vi nå målene og skabe en bedre verden, må vi alle stå sammen. Som forbruger kan du bidrage til verdensmålene ved at købe Fairtrade-mærkede produkter og på den måde være med til at forandre livet for tusindvis af mennesker – et indkøb ad gangen.